ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Borcsek Márk István egyéni vállalkozó (EV) , a V. Eitler weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a V. Eitler weboldallal kapcsolatba kerülő partnereit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Saját fiók létrehozásának kezdeményezésével valamint vásárlási szándék kinyilvánításával a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A V. Eitler oldal tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő adatai:

Borcsek Márk István egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 21841578
Adószáma: 60636939-1-40
Székhelye/levelezési címe: Magyarország, 8900 Zalaegerszeg, Fehérhegyi utca 12.
Tel: +36 20 349 9975
e-mail: mark@veitler.hu

Az e-mail-en keresztül történt kapcsolatfelvétel minden esetben önkéntes!

A Felhasználó saját akaratából adja meg a személyes adatait.

Az adatkezelő az érintettek adatait jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kezeli.

Saját fiók létrehozása:
E-mail cím, és jelszó megadásával lehetséges.

A személyes adatokat az adatkezelő a weboldalon történő vásárlási élmény fenntartásához, a fiókhoz való hozzáférés kezeléséhez használja.
A weboldalon saját fiók létrehozásával, és regisztráció nélkül is van lehetőség vásárlásra.
Mindkét esetben a számlázás miatt a felhasználónak meg kell adni a következő adatokat:

név
cím
e-mail-cím

Az adatok tárolása az alábbi időintervallumokban történik.

Inaktív fiók megtartása: 6 hónap
függőben lévő megrendelések megőrzése: 1 hónap
hibás rendelések megőrzése: 1 hónap
törölt rendelések megőrzése: 1 hónap
befejezett rendelések megőrzése: 12 hónap

Az adatkezelés és jogalapja:
Az adatkezelés, a megrendelést leadó partnerekre vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a megrendelés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben történik.

Amennyiben a felhasználó a Weboldalon működő webáruházból árut vásárol, abban az esetben a megrendelés sikeres lebonyolításának érdekében az adatkezelő a megrendelő adatait közreműködő partnereinek (Barion Payment Zrt., könyvelő, szállító) továbbítja.

Fizetés:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Barion adatkezelési tájékoztató: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Számlázás, könyvelés:
A könyvelés során a számlázáshoz törvény által előírt, elengedhetetlenül szükséges adatokat az adatkezelő a könyvelést végző cégnek feldolgozásra kiadhatja.

Könyvelést végző adatai:
Rózsás János egyéni vállalkozó
8800 Nagykanizsa, Csengery utca 25. II.e.2.a.

Számlázás:
A Számlázz.hu weboldal rendszerén keresztül.

Tárhelyszolgáltató:
C-Host Kft.
1115 Budapest, Halmi utca 29.
Cégjegyzékszám: 01-09-961790
Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá partnereinkkel szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

………………………………………………………………………………………………………………….

Használt fogalmak magyarázata:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;